ЗА ПРОГРАМАТА И ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: ,,HERCULT” – Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство, проектен код ROBG – 491 по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020.

 

За програмата

Програма Interreg V- A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския Съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР).Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти. Общият бюджет на програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро от ЕФРР).

Проектите са финансирани: 85% от ЕФРР, 13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие.

 

  • За проекта:

Обща стойност на проекта: 1 499 992.54 евро

Съфинансиране от ЕФРР: 1,274,993.65 евро

Финансов ресурс за Община Силистра: 851 590,29 евро

Финансов ресурс за Окръжен съвет Кълъраш: 648 402,25 евро

Водещ бенефициент (ВБ): Община Силистра(България)

Бенефициент 2 (Б2): Окръжен Съвет Кълъраш ( Румъния)

Цел на проект:

Основната цел на проекта е да събере хората,общностите и икономиките на трансграничния регион Силистра-Кълъраш чрез участие в съвместно развитие на кооперативен район,използвайки природното му наследство и ресурси ,както и културното наследство по устойчив начин.

Проект Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния – България

 

Водещ партньор

Община Силистра, Република България

Контакти:

България, 7500 Силистра,ул.,,Симеон Велики“33

Телефон/факс: + 359 86 816 333/ +359 86 823 343

Уебсайт: www.silistra.bg

e-mail: mayor@silistra.bg

Партньор

Окръжен Съвет Кълъраш, Република Румъния

Контакти:

Румъния, 910019 Кълъраш , ул.” Декември 1918 .№ 1

Телефон/факс: + 4 0242 333 591/ 4 0242 331 609

e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

 

ЗА УЕБ ПОРТАЛА:

Основният фокус на туристическия портал е популяризиране на тратсграничния регион Силистра – Кълъраш като туристическа дестинация. Чрез портала са представени и популяризирани всички туристически обекти и продукти – културни събития, природната красота и туристически продукти на региона. Уеб портала има за цел да предостави лесен и бърз достъп до туристическите продукти и услуги за всички потенциални посетители.